Utveckling av bostäder och bostadsområden är en kapitalintensiv verksamhet, vilket innebär att vi ofta samarbetar med andra bolag i större projekt. Årsredovisningar, nyckeltal och övrig finansiell information kan erhållas från Bolagsverket, direkt från bolaget eller via privata tjänster på nätet.

2012 I SAMMANDRAG
Aggregerade uppgifter för moder- och dotterbolag
34.6 m kr i vinst för år 2012
139.5 m kr i tillgångar per 2012-12-31
104.7 m kr i eget kapital per 2012-12-31
32.4 m kr i räntebärande skulder per 2012-12-31
Soliditet 75%

Moderbolag är Hallskär AB, 556638-7279. Bolaget har fem dotterbolag. Samtliga poster, inklusive fastigheter och andelar i intressebolag redovisas till anskaffningsvärden.

INTRESSEBOLAG
Lindbacken Fastighets HB, ägarandel 33.3%
Detaljplanelagt markområde för 603 bostäder.
12.0 m kr i omsättning 2012
140.6 m kr i tillgångar per 2012-12-31
47.5 m kr i räntebärande skulder per 2012-12-31

Kreditrating

Kreditvärderingsinstitutet Soliditet, som kreditvärderar samtliga bolag i Sverige, har vid sin senaste genomgång tilldelat oss kreditbedömningen AAA. Av Sveriges alla aktiebolag är det endast ett fåtal som har AAA (Trippel-A), den högsta kreditratingen i Soliditets kreditvärderingssystem.
Revisorer

KPMG AB
George Pettersson
Styrelseordförande KPMG AB

Övriga uppdrag: Huvudansvarig revisor i bl a Skanska AB, LE Lundbergföretagen AB, Hufvudstaden AB samt Sandvik AB.